Skip to main content
Wat doet een logopedist of wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen volwassenen en kinderen bij stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

Spraak- en taalproblemen

Spraak- en taalproblemen kunnen zich voordoen tijdens de ontwikkeling, maar kunnen ook op latere leeftijd ontstaan na bijvoorbeeld een beroerte. Voorbeelden van spraakproblemen zijn: uitspraakproblemen, stotteren, slissen, dysarthrie (spraakstoornis ten gevolge van hersenletsel) en verbale ontwikkelingsdyspraxie (spraakstoornis die te maken heeft met het niet op de juiste manier bewegen van de mond).

Voorbeelden van taalproblemen zijn: woordvindingsproblemen, moeite met formuleren van gedachten, een beperkte woordenschat, onvoldoende inzicht in klank- en/of zinsstructuren.

Stemproblemen

Bij stemproblemen zien we vooral mensen die vanwege heesheid of schorheid worden doorverwezen door de KNO-arts. Soms is er een aanwijsbare oorzaak voor de stemproblemen, maar stemproblemen kunnen ook ontstaan door een verkeerd gebruik van de stemorganen. Verkeerd stemgebruik gaat soms samen met een verkeerde ademhaling en/of een verkeerde lichaamshouding.

Stemproblemen

Gehoorproblemen

Gehoorproblemen die bijvoorbeeld door de logopedist behandeld worden, zijn oefeningen voor spraakafzien (liplezen) bij het gebruik van een gehoorapparaat, het trainen van kinderen met een Cochleair inplant, en het behandelen van auditieve verwerkingsproblemen. Dat wil zeggen dat iemand weliswaar in staat is alle geluiden te horen maar deze toch niet op de normale manier kan verwerken/interpreteren.

Afwijkende mondgewoonten

Kinderen of volwassenen kunnen ook van de tandarts of orthodontist het advies krijgen voor logopedie. In dit geval gaat het om het veranderen van afwijkende mondgewoonten. U kunt hierbij denken aan een behandeling voor extreem kwijlen, open mondgedrag of verkeerd slikken.

Afwijkende mondgewoonten

Chronisch hoesten

Kinderen of volwassenen kunnen naar aanleiding van een langdurig hoesten (langer dan 4 tot 8 weken) in sommige gevallen van de huisarts het advies krijgen voor logopedie. 

Vergoedingsregeling

Wanneer u zich aanmeldt voor logopedie heeft u een verwijsbrief van de huisarts, tandarts of specialist nodig. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Voor volwassenen geldt dat de kosten voor logopedie onder het eigen risico vallen.